پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت صنایع کامپیوتری ایران

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

علی نوری

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در